Utvidet bevissthet – øvelse

Selvutvikling handler om å se stadig nye sider ved seg selv, og i det man erkjenner nye aspekter ved seg selv, frarøver man disse aspektene evnen til å styre vårt liv. Her er en øvelse som kan utvide (selv)bevisstheten.

Mange mennesker bruker mye tid på å unngå psykisk ubehag. Vanskelige følelser og vonde erkjennelser lurer i skyggen av vår bevissthet, og alt for ofte er strategien å ”løpe fra seg selv”. Noen drikker alkohol, noe jobber døgnet rundt, noen isolerer seg, noen sitter på internett hele dagen, mens andre bruker medisiner for å føle mindre. Livets ubehag er noe vi alle møter, men når vi forsøker å løpe fra det, kan det hende vi skaper større problemer på sikt. Følelsene er som et livskompass, og hvis vi ikke våger å lytte til egne følelser, mister vi lett kursen i eget liv. Følelsesmessig smerte er noe vi må ta innover oss, et signal som sier at vil lever feil. Hvis vi drukner følelser i psykofarmaka, går vi også glipp av det budskapet som lå i den indre smerten.

Problemet er at vi ikke har nok rom i oss selv til å tåle, forstå og akseptere egne følelser og tanker. Følelser skaper indre bevegelse, og mange unngår dette i et håp om å ”få litt fred”. Resultatet er at man løper fra seg selv for å unngå psykisk ubehag så langt det lar seg gjøre. Selvutvikling handler om å få mer rom i seg selv til å tåle følelser. Det handler ikke nødvendigvis om å få mer positive følelser og mindre negative, men om mer av begge deler. Mer gråt og mer glede og mer kapasitet til å håndtere følelseslivet på en god måte. Noen vi si at det handler om å utvide sin egen bevissthet, og det er det vi skal se på i denne artikkelen.

Det følgende resonnementet er på sett og vis en vei mot en erkjennelse som kanskje kan være med på å “utvide bevisstheten”.

Større (selv)bevissthet
Jeg observerer at jeg har et sinn. Det sinnet jeg observerer kaller jeg for sinn-1.

Samtidig observerer jeg at jeg har et sinn som kan observere sinn-1, og dette selvobserverende sinnet kaller jeg for sinn-2.

Sinn-2, som observerer sinn-1, kan i neste omgang gjøres til gjenstand for observasjon. Det sinnet som nå observerer sinn-2, kvalifiserer for et eget navn, og vi kaller det følgelig for sinn-3. Slik kan man holde på til det uendelige.

Det handler om å observere seg selv på et stadig høyere nivå. Grensene for hvem vi er og hva vi identifiserer oss med blir på denne måten stadig utvidet. Fra å være et lite begrenset Selv som ser verden fra et sneversynt ståsted, inntar vi en rolle som observatør til dette lille Selvet. Vårt nye Selv, som nå kan se vårt gamle Selv i en større kontekst, vil være litt romsligere anlagt. Slik utvides bevisstheten til det uendelige, eller til det endelige SELV med store bokstaver; Det vitenskapen kaller bevissthet eller det buddhismen kaller ditt sanne ansikt eller Buddhas natur. Spørsmålet:  ”Hvem er du?” kan ikke lenger besvares med personalia og en oppsummering av hva man “liker og ikke liker”. I de store visdomstradisjonene kaller man det et  ”opplyst sinn”.

Selvutvikling handler om ikke å låse seg fast i bombastiske selvforståelser og hardnakkede tanker om hvem vi er, rett og galt etc. Et trangt Selv trenger bekreftelser og har stadig behov for å forsvare seg.

”Jeg er sånn og sånn, men jeg er ikke sånn. Du må for all del ikke tro at jeg er på den måten!”

Her kan man snakke om et ”Ego i underskudd”. Det er et Ego som hele tiden trenger noe fra sine omgivelser: Se meg, forstå meg, anerkjenn meg og så videre. Hvis vi klarer å løsrive oss litt fra vår egen identifisering med ego, er det sannsynlig at vi vinner en langt større ro i livet.

Én av mine favorittdefinisjoner på selvutvikling oppsummeres i følgende setning.

 

”Subjektet på ett nivå, blir objekt for et nytt subjekt på et høyere nivå.”

Det er kanskje litt kryptisk formulert, men det handler dypest sett om å se seg selv i et stadig større perspektiv.

Psykoterapi med seg selv. Hver gang vi beskriver oss selv, ser vi oss selv utenfra. Når jeg sier at jeg før i tiden var veldig selvopptatt og fordomsfull, har jeg allerede oppdaget noen uheldige sider ved meg selv. Det er først når jeg blir bevisst slike negative sider ved meg selv, at jeg har mulighet til å forandre meg. Selvutvikling handler dermed om å se stadig nye sider ved seg selv, og i det man erkjenner nye aspekter ved seg selv, frarøver man disse aspektene evnen til å styre vårt liv. Igjen: Det handler på mange måter om mer (selv) bevissthet.

Både meditasjon og psykoterapi er strategier som nettopp sikter på å utvide menneskets bevissthet. Det finnes også en rekke andre selvutviklingsstrategier som gir lignende effekter. Nedenfor har jeg satt opp en øvelse som gjennom ettertanke og kontemplasjon kanskje kan lede noen inn mot de erkjennelsene som åpner livet på nye måter.

Øvelse

”Hvem er du?” Svar så godt du kan på dette spørsmålet. For å svare må du nødvendigvis observere deg selv fra utsiden. ”Hvem er denne observatøren?” Svar så godt du kan på dette spørsmålet. For å svare må du nødvendigvis observere observatøren. ”Hvem er det som observerer observatøren?” Svar så godt du kan på dette spørsmålet og så videre, helt til du føler deg totalt forvirret eller underlig opplyst.

Av Psykologspesialist Sondre Risholm Liverød